Konstruktion

Eksisterende konstruktion

Indeklimaforhold

Indeklimaforhold

Efterisolering

Efterisoleringstiltag

Resultat

Resultat

Om Fugtberegneren

Med Fugtberegneren kan håndværkere og andre professionelle indenfor byggeri få svar på, om den tiltænkte efterisoleringsløsning er fugtteknisk forsvarlig, eller om løsningen skal gentænkes.

Efterisoleringstykkelse og -materiale i beregningen kan vælges frit ud fra nogle standardvalg. Inspiration til det ønskede efterisoleringsniveau (Minimum eller Lavenergi) kan indhentes i Energiløsningerne udarbejdet af Videncenter for Energibesparelse i bygninger.

Fugtberegneren er kun udformet til vurdering af fugtrisiko i konstruktioner i beboelsesejendomme.

Fugtberegneren er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi) og Institut for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Den er ejet og drevet af Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Beregningsforudsætninger


Glaser metode


Fugtberegneren er baseret på den forenklede beregningsmetode, Glaser metoden, som er beskrevet i EN ISO 13788. I Glaser metoden opstilles en stationær varme- og diffusionsberegning gennem en sammensat konstruktion, og der undersøges primært, om der kommer kondens (relativ fugtighed = 100%) et sted i konstruktionen og i givet fald: Hvor meget vil der kondensere og er konstruktionen i stand til at tørre ud i andre perioder? Som beregningsforudsætning bruges typisk månedsmiddelværdierne for udetemperatur og relativ fugtighed samt en typisk indendørstemperatur og -fugtighed.

Vigtigt!
Begrænsninger ved Glaser metoden:
  • Beregningen er stationær og tager derfor ikke hensyn til hverken materialers fugtkapacitet eller dagligt varierende klimaforhold
  • Metoden medtager kun diffusion af vanddamp. I virkeligheden foregår fugttransport også i væskeform, specielt i forbindelse med slagregn på murværk. Vanddamp kan også transporteres med luften i bevægelse, specielt i lette isoleringsmaterialer og gennem utætheder i klimaskærmen
  • Beregningen forudsætter, at materialeværdier er konstante og ikke påvirkes af hverken temperatur eller fugtindhold
  • Beregningen er endimensionel og repræsenterer derfor kun forholdene for en ”uforstyrret”, lagdelt konstruktion vist på tegningerne, som udstrækker sig ”uendeligt” langt i de 2 andre dimensioner: ”op” og ”ned”. Beregningen tager derfor ikke hensyn til nogen detaljer omkring bjælker, vinduer, hjørner eller andre sammenbygninger. Fugtforholdene ved disse kuldebroer, specielt ved husets yderhjørner, er ofte værre end ved den ”uforstyrrede” konstruktion

Materialer og lag i konstruktionen

Oplysninger om de eksisterende konstruktioner stammer fra U-værdiberegningen af en række eksisterende konstruktioner. Herfra stammer lagtykkelserne samt værdierne for isolanser for materialelag, hulrum og inhomogene lag. Værdierne for fugtberegning – dvs. vanddamppermeabilitet eller vanddampmodstand (Z-værdi) – er tilføjet i de eksisterende konstruktioner. Værdierne er almindelige standardværdier for typiske materialer og stammer hovedsageligt fra SBi anvisning 224 Fugt i bygninger, Tabel 28 og 29 (SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al, 2009)).

Forhold inde og ude

Beregningen bruger månedsmiddelværdier for typisk dansk udeklima (SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al, 2009)):

Måned Lufttemperatur Relativ fugtighed
[ºC] [%]
Januar -0,6 94
Februar -1,1 91
Marts 2,6 91
April 6,6 82
Maj 10,6 78
Juni 15,7 67
Juli 16,4 74
August 16,7 71
September 13,7 85
Oktober 9,2 87
November 5,0 91
December 1,6 88

Beregningen tager ikke hensyn til hverken regn, vind eller slagregn.

Forholdene inde bestemmes ud fra en stationær fugtbalance for hver måned, og der indgår udeluftens vanddampindhold, den typiske indetemperatur, antallet af beboere per kvadratmeter, graden af ventilation i boligen, samt om der er andre fugtkilder i boligen, der kan have betydning til de indendørs fugtforhold.

Vurdering af resultater


I Fugtberegneren bestemmes den relative fugtighed mellem de forskellige materialelag i konstruktionen samt på konstruktionens indvendige overflade for årets alle måneder. Som hovedregel er der ingen risiko for fugtproblemer, hvis relativ fugtighed alle steder i konstruktionen er under 95% og samtidigt under 75% på den indvendige overflade samt omkring den indvendige efterisolering, hvis denne er den betragtede løsning. Men hvis relativ fugtighed på den indvendige overflade samt omkring den indvendige efterisolering er højere end 75%, er der potentielt en risiko for vækst af skimmelsvamp. Graden af risikoen stiger for stigende relativ fugtighed:
  • RF < 75% → GRØN Smiley
  • 75% < RF < 85% → GUL Smiley
  • RF > 85% → RØD Smiley

Risikoen afhænger derudover af andre faktorer:
  • Om konstruktionen er udsat for slagregn, da effekten af slagregn vil alt andet lige forøge fugtbelastningen af konstruktionen
  • Om der i konstruktionen indgår organiske byggematerialer
  • Om den overflade der bliver efterisoleret er grundigt renset for snavs og organisk materiale

Ansvarsfraskrivelse


Fugtberegneren tilhører Videncenter for energibesparelser i bygninger, se www.byggeriogenergi.dk.

Videncenter for energibesparelser i bygningers tekniske vejledning via telefon, e-mail og hjemmeside mv. - herunder Fugtberegneren - er vejledende og dermed ikke juridisk bindende. Hverken Videncenter for energibesparelser i bygninger eller deltagerne i konsortiet bag centret kan gøres erstatningspligtig for nogen form for tab som følge af denne vejledning - herunder Fugtberegneren.

Informationer og dokumenter på denne hjemmeside er frit tilgængelige. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af Videncenter for energibesparelser i bygningers design og layout. Hverken Videncenter for energibesparelser i bygninger eller deltagerne i konsortiet bag centret er ansvarlige for videreanvendelse af de informationer, dokumenter og grafiske fremstillinger, der gives på hjemmesiden. Alle dokumenter og relaterede grafiske fremstillinger stilles til rådighed, som de er, uden nogen form for garanti.

Videncenter for energibesparelser i bygninger vil til enhver tid foretage nødvendige ændringer af tekniske anvisninger. De tekniske specifikationer er dermed afgivet med forbehold for ændringer.

Hverken Videncenter for energibesparelser i bygninger eller deltagerne i konsortiet bag centret er ansvarlige for indholdet på websites, som www.byggeriogenergi.dk linker til.
 GREGERSENSVEJ 1, BYGNING 2     2630 TAASTRUP     TELEFON 72 20 22 55     INFO@BYGGERIOGENERGI.DK     KONTAKT